Vakıf Kuruluş Senedi

Ahmet Kayhan’ın İzinde
Topluma Hizmet Barış ve Birlik  Vakfı 

Vakıf Senedi 
Düzenleme Tarihi : 31.03.2016

I - VAKFIN ADI

Madde 1

Vakfın adı “Ahmet Kayhan’ın İzinde Topluma Hizmet, Barış ve Birlik Vakfı”dır.       Aşağıdaki hükümlerde salt “Vakıf” olarak anılmıştır. 

II - VAKFIN MERKEZİ

Madde 2

Vakfın idare merkezinin adresi, Mamak Caddesi, Parlar Apt. 55/14, Demirlibahçe, Mamak, Ankara’dır. Adres, Ankara içinde kalmak kaydıyla, Mütevelli Heyeti kararıyla değiştirilebilir. 

Madde 3

Vakıf, Mütevelli Heyeti’nin, Katılanlar Genel Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra oy birliğiyle vereceği kararla, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Şubelerin örgütü ve çalışma usul ve esasları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

III – VAKFIN AMACI

Madde 4

Vakfın Amacı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı merhum Hacı Ahmet Kayhan Hazretleri’nin büyük manevî mirasını şimdiki ve gelecek kuşaklara tanıtmak ve, O’nun mübarek ömrü boyunca Kur’an ve Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) Sünneti ışığında, dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, tarikat, siyasi görüş ayırımı yapmaksızın davet ve tedris ettiği Sevgi, Barış, Birlik ve Kardeşlik yolunu izleyerek, eğitim, öğretim, sağlık, sosyal yardım, kültür, sanat  ve çevre konularında topluma hizmet etmektir.

IV – VAKFIN FAALİYETLERİ 

Madde 5

Vakıf, hemen yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirmek için, kanunların emredici hükümlerine, kişilik haklarına, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmayan her türlü faaliyette bulunur ve özellikle aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir: 

 1. Maddî desteğe muhtaç çocuk ve gençlere eğitim ve öğrenimleri ve diğer temel ihtiyaçları için burs ve benzeri yöntemlerle maddî yardımda bulunmak; bu amaçla kurulmuş kamuya yararlı dernek ve vakıflara destek olmak; imkânları ölçüsünde, eğitim kurumları ve yurtlar açmak; 
 2. Yoksullara ve muhtaç hastalara maddî destek sağlamak, aile danışmanlığı ve rehberlik hizmetleri konusunda uzmanlığı olan kişilerle anlaşarak, ihtiyaç sahiplerine, bu uzmanlar aracılığıyla ilgili hizmetleri bedelsiz olarak sunmak; bu amaçla kurulmuş kamuya yararlı dernek ve vakıflara destek olmak; 
 3. Çevre bilincini artırıcı toplantı ve yayınlar gerçekleştirmek; çevreyi korumayı amaçlayan dernek ve vakıflarla iş birliği yapmak ve bu tür kuruluşlara maddî destek sağlamak;
 4. Hacı Ahmet Kayhan’ın davet ve tedris ettiği İlim ve İrfan Yolu’na ilişkin ilmî araştırma ve toplantılar tertip ve bu faaliyetlerin özellikle genç nesiller tarafından gerçekleştirilmesini teşvik etmek; bu gayeye hizmet edecek tarihî, kültürel, sosyolojik, dinî, felsefî araştırmaları desteklemek ve yaymak; bu alanlarda yapılacak yayınlara maddî destek sağlamak ya da bu yayınları bizzat yapmak; 
 5. Hacı Ahmet Kayhan’ın yazılı eserlerini ve bu eserlerin ehil görülecek kişiler marifetiyle yabancı dillere yaptırılacak çevirilerini mevzuat çerçevesinde (ve özellikle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda öngörülen koruma süresinin devam ettiği dönemde, aynı Kanun’un m.19 f.1 hükmünde sayılan mirasçılarının iznini alarak) çoğaltıp, bedelsiz olarak dağıtmak ve her türlü mecra yoluyla bedelsiz olarak yaymak;
 6. Hacı Ahmet Kayhan’ın kaydedilmiş sohbetlerini mevzuat (ve özellikle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m.84 f.1) çerçevesinde her türlü mecra yoluyla bedelsiz olarak yaymak ve çoğaltıp, bedelsiz olarak dağıtmak;
 7. Hacı Ahmet Kayhan hakkında yazılmış ve yazılacak olan anı ve inceleme eserlerinden uygun görülenleri –ilgili eser sahiplerinin iznini alarak- çoğaltıp, bedelsiz olarak dağıtmak ve her türlü mecrayı kullanarak bedelsiz olarak yaymak;
 8. Hacı Ahmet Kayhan hakkında yayınlanmış ve yayınlanacak olan anı ve incelemeler ile O’na atfen ya da O’nun adı kullanılarak yapılmış ve yapılacak yayın ve etkinlikleri takip ederek, bu konudaki her türlü suistimal konusunda toplumu uyarıcı yayınlar yapmak, faillerini uyarmak ve gerekli hukukî süreçlerin başlatılması için yetkililere başvuruda bulunmak;
 9. Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili Müftülük ile iş birliği yaparak, Ankara, Kayaş, Kızılcaköyde’ki Hacı Ahmet Kayhan Birlik Camii’nin  muhafaza, bakım ve onarımı ile aynı yerde bulunan Hacı Ahmet Kayhan Türbesi’nin ziyarete müsait bir şekilde muhafaza, bakım ve onarımını  sağlamak için her türlü faaliyette bulunmak;

Madde 6

Vakıf, bu Vakıf Senedi’nde koyulan sınırlara uymak kaydıyla, faaliyetlerini gerçekleştirmek için: Satım, kira, ödünç gibi borçlandırıcı ve taşınır ya da taşınmaz mülkiyetinin devri, alacağın temliki, sınırlı aynî hak tesisi gibi tasarrufî her türlü hukuki işlemi  yapabilir; Mütevelli Heyeti’nin –varsa, Katılanlar Genel Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra- oybirliğiyle vereceği bir kararla, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nü önceden bilgilendirmek şartıyla ve geliri münhasıran Vakfın amacına harcanmak üzere,  doğrudan ya da kuracağı şirketler aracılığıyla ticari işletme açıp, işletebilir ve faaliyetleri Vakfın amacı ile bu Vakıf Senedi’ne aykırı olmayan şirketlere ortak olabilir. 

Madde 7

Vakıf, yukarıda sayılan faaliyetleri, yurt dışında da gerçekleştirebileceği gibi; Mütevelli Heyeti’nin –varsa, Katılanlar Genel Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra- oybirliğiyle alacağı bir kararla yurt içinde ve dışında aynı amaçla kurulmuş kuruluşlara da üye olabilir.

Madde 8

Vakıf yukarıdaki faaliyetlerini gerçekleştirirken, herhangi bir siyasi görüş veya partinin yahut başka herhangi bir siyasi amaçlı kuruluşun ya da siyasi kimliğiyle temayüz etmiş bir gerçek kişinin temsil ve propagandasına doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet eden hiçbir etkinliğe katılamaz; Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmelerde ve Anayasa’da güvence altına alınmış olan temel insan hak ve özgürlüklerine saygı gösterir ve insanlar arasında hiçbir ayrımcılık yapamaz; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının birlik ve beraberliğini bozacak hiçbir bölücü etkinliğe doğrudan ya da dolaylı olarak katılamaz; dini suiistimal ederek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir şekilde menfaat sağlayan hiçbir gerçek ve tüzel kişi ile iş birliği yapamaz.

V – VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 9

Vakfın mal varlığı, Vakfedilen Mallar, Vakfa Bağışlanan Mallar, Gelirler ve Vakfın İvazlı Olarak Edindiği Mallar’dan oluşur.

Madde 10

Vakfedilen Mallar şunlardır :

(1)     Mehmet Mustafa Kayhan tarafından, maliki bulunduğu, aşağıdaki Taşınmaz: 
                İli : ANKARA
                İlçesi : MAMAK
                Mahallesi : DEMİRLİBAHÇE
                Pafta : 131
                Ada : 1599
                Parsel no : 1
                Niteliği : KARGİR APARTMAN
                Yüz ölçümü : 830 m2
                Kat Mülkiyeti : X
                Niteliği : MESKEN
                Arsa payı : 40/830
                Bağımsız Bölüm No : 14
                Yevmiye No : 13941
                Cilt No : 15
                Sahife No: 1417


Madde 11

Vakfa Bağışlanan Mallar, Gelirler ve Vakfın İvazlı Olarak Edindiği Mallar’ın tamamı      ya da bir kısmı, Mütevelli Heyeti’nin –varsa, Katılanlar Genel Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra- oybirliğiyle vereceği kararla, Vakfedilen Mallar için geçerli olan rejime tabi kılınabilir.

Madde 12

Vakfa Bağışlanan Mallar, tüzel kişiliğin kazanılmasından sonra Vakfa bağışlanan taşınır, taşınmaz, alacak, irtifak, para, hisse, hisse senedi,  fikir ve sanat eseri, marka, patent ve bunlar gibi her türlü maddî ve gayri maddî mallardır.
Vakfa yapılacak bağışlamanın gerçekleşmesi için Vakıf adına kabûl beyanında bulunma ve imza yetkisi, münferiden, Başkan, Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı’na aittir. 500 TL’nın üzerindeki para bağışlarının Vakfın ilgili banka hesabına yapılması zorunlu olup; bu miktar üzerinde kalan elden para bağışları Vakıf adına kabûl edilemez.
Mütevelli Heyeti, bağışları kabûl ve imza konusunda, diğer üyelerine de -Başkan, Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı’nın yanı sıra ayrıca ve münferiden yetkili olmalarını sağlamak üzere– genel ya da özel temsil yetkisi tanıyabilir. 
Vakfa yapılacak bağışları kabul yetkisine sahip olan kişiler, 8’inci Madde’de belirtilen nitelikte faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin bağışlarını kabûl edemez. Bu nitelikte faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişiler tarafından Vakfın ilgili banka hesabına para yatırılırsa, bu para derhâl iade edilir.  Bağışları Vakıf adına kabûl yetkisine sahip Vakıf yetkilileri, bağış önerisinde bulunan kişilerin bu nitelikte olduğu kuşkusunu taşırlarsa, konuyu, karara bağlanmak üzere, derhâl, Mütevelli Heyeti’ne bildirmekle yükümlüdür.

Madde 13

Gelirler, aşağıdaki malvarlığı unsurlarıdır :

 1. Vakfedilen Malların, Vakfa Bağışlanan Malların, Vakfın İvazlı Olarak Elde Ettiği Malların yönetilmesinden elde edilen kira bedeli, mevduat getirileri, lisans bedeli, temettü ve benzeri gelirler ile bu gelirlerin yönetiminden elde edilen gelirler; 
 2. Varsa, Vakfın işlettiği ticari işletmeden elde edilen gelirler;
 3. Mütevelli Heyeti üyelerinin her yıl Vakfa ödeyecekleri Yönetici Katkı Payları;
 4. Varsa, Katılanlar Genel Kurulu üyelerinin her yıl Vakfa ödeyecekleri Katılma     Katkı Payları.

Madde 14

Vakfın İvazlı Olarak Edindiği Mallar, Vakfın mallarının elden çıkarılması karşılığında Vakıf tarafından -Vakfın amacının gerçekleştirilmesi için yönetilmek ya da üzerinde tasarruf edilmek üzere- iktisap edilen her türlü maldır. 

Madde 15

Vakıf, Vakfedilen Mallar ile üzerinde tasarruf edilmemek ve sadece geliri ve diğer semereleri Vakıf için harcanmak şartıyla Vakfa Bağışlanan Mallar üzerinde tasarruf işlemi yapamaz (bunları devredemez, rehnedemez, bunlar üzerinde irtifak hakkı ya da taşınmaz yükü kuramaz); bu malları yalnızca gelir getirecek şekilde yönetebilir ve bu mallar kapsamında olan paraları da ancak mevduat hesabı vb. işlemlerde değerlendirebilir. Ancak, Vakfın kuruluşunda tahsis edildiği için Vakfedilen Mallar içinde yer alan paraların toplam değerinin yüzde ellisine kadar olan kısmı, Mütevelli Heyeti kararıyla, Vakfın amacı doğrultusunda harcanabilir. 
Vakfedilen Mallar ile üzerinde tasarruf edilmemek ve sadece geliri ve diğer semereleri Vakıf için harcanmak şartıyla Vakfa Bağışlanan Mallar içinde yer alan paralar, Vakfın diğer paralarının yatırılmış olduğu banka hesabından ayrı bir banka hesabında tutulur ve değerlendirilir. 

Madde 16

Vakfedilen Mallar’ın daha yararlı olanlarıyla değiştirilmesi ya da paraya çevrilmesi ilgili mevzuatta öngörülen usule tabidir. Bu usulün uygulanması için gerekli olan başvurunun yapılması, Mütevelli Heyeti’nin  üye tam sayısının oybirliğiyle karar vermiş olmasına bağlıdır. Vakfedilen Mallar’dan Mamak Caddesi, Parlar Apt. 55/14, Demirlibahçe, Mamak, Ankara adresindeki (Mehmet Mustafa Kayhan’ın vakfettiği) bağımsız bölüm ile içindeki eşyalar değiştirilemez. 

Madde 17

Vakıf, Gelirlerin, Vakfın İvazlı Olarak Elde Ettiği Malların ve üzerinde tasarruf etmeme şartı bulunmaksızın Vakfa Bağışlanan Malların üzerinde, Vakfın amacını gerçekleştirmeye yarayan ve onun faaliyet alanı içinde kalan (satım, kira, ödünç vb. borçlandırıcı; mülkiyetin devri, alacağın temliki, sınırlı aynî hak tesisi vb. tasarrufî) her türlü hukuki işlemi yapabilir.  Hesap Yılı içinde elde edilen Gelirler’in % 10’unun yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara ayrıldıktan sonra en az % 60’nın Vakfın amacı için sarf edilmesi zorunlu olup; geri kalan kısmının ise Vakfedilen Mallar için geçerli olan rejime tabi kılınması mümkündür.

VI – VAKFIN ORGANLARI

Madde 18

Vakfın organları Mütevelli Heyeti, İcra Kurulu ve Denetçi’dir. 
Mütevelli Heyeti, uygun ve gerekli görürse, kendi içinden, İcra Kurulu üyeleri arasından ya da dışarıdan bir Genel Müdür atayabilir. Mütevelli Heyeti ya da İcra Kurulu içinden Genel Müdürlüğe atanan kişinin, anılan Heyet’teki ve Kurul’daki üyeliği devam eder. Mütevelli Heyeti, ayrıca, Vakfın faaliyetleri kapsamında ücretli olarak görev yapacak başka personel de atayabilir. Vakfın tescilinden sonra, ücreti karşılığında çalışacak serbest muhasebeci, mali müşavir ya da yeminli mali müşavir ruhsatına sahip bir uzman görevlendirilir; bu uzman İcra Kurulu üyeliğine de seçilebilir.

VII – MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 19

Mütevelli Heyeti’nin aşağıda isimleri belirtilmiş olan kişiler ile onların üyeliği sona erdiğinde yerlerine seçilecek kişilerden (“Kuruluş Kontenjanı”ndan) oluşan üye sayısı sekizdir. Kuruluş Kontenjanı’ndaki bu sekiz üyeye, varsa, Katılanlar Genel Kurulu’nun üye sayısı elliye ulaştığında, Katılanlar Genel Kurulu’nun kendi üyeleri arasından seçeceği iki kişi  (“Katılanlar Kontenjanı”) daha eklenir ve Mütevelli Heyeti’nin her iki Kontenjan’dan oluşan toplam üye sayısı on  olur.
Katılanlar Genel Kurulu oluşmamışsa ya da üye sayısı sonradan ellinin altına düşmüşse, Mütevelli Heyeti üyeleri salt Kuruluş Kontenjanı’ndan oluşur. Ancak, Katılanlar Genel Kurulu’ndan üye sayısı ellinin üzerindeyken Mütevelli Heyeti’ne evvelce seçilmiş olan kişilerin Mütevelli Heyeti üyeliği, görev süreleri boyunca devam eder. Katılanlar Genel Kurulu oluşmamışsa ya da üye sayısı sonradan ellinin altına düşmüşse, Mütevelli Heyeti’nin bu Vakıf Senedi gereğince Katılanlar Genel Kurulu’nun görüşünü alarak karar vermesi gereken konularda, Mütevelli Heyeti doğrudan karar verir. 
Mütevelli Heyeti’nin Kuruluş Kontenjanı’na dahil üyeleri ile bu üyelerin yerine seçilmiş olan üyelerin görev süresi yaşam boyu; Katılanlar Kontenjanı’ndan gelen üyelerinin görev süresi üç yıldır. Mütevelli Heyeti üyeleri her zaman istifa edebilir. 

Madde 20

Mütevelli Heyeti’nin Kuruluş Kontenjanı’nda yer alan kişiler şunlardır :

 1. Mehmet Bahaddin Kayhan (Başkan)
 2. Mehmet Mustafa Kayhan (Başkan Vekili) 
 3. Hidayet Reyhan Daş 
 4. Osman Berat Gürzumar 
 5. Poyraz Mahmut Dai 
 6. Şeref Bahşi  
 7. Nusret Yalçın 
 8. Hikmet Yavuz Sarıkatipoğlu 

Madde 21

Katılanlar Genel Kurulu, üye sayısı elliye ulaştıktan sonraki ilk olağan toplantısında, kendi üyeleri arasından iki kişiyi Mütevelli Heyeti’ne seçer.  Katılanlar Genel Kurulu üyesi iken Mütevelli Heyeti’ne seçilen kişinin anılan Kurul’daki üyeliği sona erer; Mütevelli Heyeti’ndeki görevi sona erdiğinde ise anılan Kurul’daki üyeliği avdet eder. 

Madde 22

Mütevelli Heyeti’ne üye seçilecek kişilerin tam fiil ehliyetine sahip olması şarttır. Hırsızlık, nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, rüşvet, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık suçları ile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçların birinden mahkûm olanlar Mütevelli Heyeti üyesi olamazlar.

Üyeliği sona eren bir Mütevelli Heyeti üyesi yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyeti üyeliği sona eren kişi Katılanlar Kontenjanı’ndan ise, yeni üye, salt çoğunlukla alınacak kararla, Katılanlar Genel Kurulu tarafından seçilir. Üyeliği sona eren kişi Kuruluş Kontenjanı’ndan ise, onun yerini alacak yeni üye Mütevelli Heyeti’nin kalan üyelerinin tam sayısının üçte iki çoğunluğunun vereceği kararla seçilir. 
Ancak, Kuruluş Kontenjanı’na dahil her üye, üyeliğinin devam ettiği herhangi bir zamanda, Mütevelli Heyeti’ne, üyeliğinin ölüm ya da istifa nedeniyle sona ermesi halinde yapılacak yeni üye seçimi için noterden tasdikli, üç kişilik bir aday listesi oluşturma hakkına sahiptir. Bu hak kullanılırsa, söz konusu liste Mütevelli Heyeti’ne noter damgalı, kapalı bir zarfta verilir; Başkan tarafından muhafaza edilir; istifa ya da ölüm gerçekleştiğinde Başkan tarafından tüm Mütevelli Heyeti üyelerinin katıldığı seçim gündemli toplantıda açılır ve listedeki üç kişiden en çok oyu alan, üyeliğe seçilir. Anılan hakkın kullanılmamış olması halinde veya üyeliğin istifa ya da ölüm dışında kalan bir sebeple sona ermiş olması durumunda, Mütevelli Heyeti’nin kalan üyelerinin yapacağı seçim, işbu maddenin ikinci fıkrasının son cümlesindeki usule tâbidir.

Madde 23

Mütevelli Heyeti üyeleri bilâ bedel görev yapar ve Vakfa her Hesap Yılı’nda 250 TL tutarında Yönetici Katkı Payı öder. Yönetici Katkı Payları, her yılın Ocak ayı sonuna kadar Vakfın ilgili banka hesabına yatırılır. Yönetici Katkı Payı miktarı Mütevelli Heyeti kararıyla artırılabilir. 

Madde 24

Mütevelli Heyeti’nin Görev ve Yetkileri şunlardır :

 1. Vakfın en yüksek karar organı olarak, Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi, işleyişi ve faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili her konuda karar almak; Başkan’ın, İcra Kurulu’nun, İcra Kurulu Başkanı ve Yardımcısı’nın ve, atanmışsa, Genel Müdür’ün kendi yetki alanları içerisinde verdiği ve fakat henüz uygulamadığı kararlarını veto etmek ya da değiştirmek;  üçüncü kişilerle yapılacak işlemlerden gerekli gördüklerini Vakıf adına bizzat ve birlikte imzayla ya da belirlediği bir üye veya üyeler aracılığıyla yapmak; 
 2. İcra Kurulu üyelerini, İcra Kurulu Başkanı’nı ve Yardımcısı’nı seçmek;
 3. Denetçi’yi seçmek;
 4. Uygun ve gerekli görürse, Genel Müdür atamak;
 5. Katılanlar Genel Kurulu’na üye olmak için başvuran kişilerin başvuruları hakkında karar vermek; gerekli gördüğünde bu yetkisini kendi üyeleri arasından oluşturacağı üç kişilik bir kabûl komitesine ya da İcra Kurulu’na devretmek;
 6. Kendi üyeleri arasından en az üç ve İcra Kurulu üyeleri arasından en az iki kişi seçerek bir seferlik ya da belirli bir süre görev yapmak üzere oluşturacağı bir program ve bütçe komitesi tarafından hazırlanacak  Yıllık Çalışma Programı ve Yıllık Bütçe’yi aynen ya da gerekli değişiklikleri yapmak suretiyle onaylamak;
 7. İcra Kurulu’nun ve, atanmışsa, Genel Müdür’ün faaliyet ve işlemleri ile bilanço ve kesin hesap hakkında Denetçi tarafından hazırlanan Yıllık Denetim Raporu’nu inceleyerek, İcra Kurulu’nun ve, atanmışsa, Genel Müdür’ün ibra edilmesi konularında karar vermek;
 8. İcra Kurulu’nun hazırlayacağı Faaliyet Raporu’nu, gerekli gördüğünde, kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir faaliyet komitesine, Denetçi’nin çalışmasından bağımsız olarak, inceletmek;
 9. Vakıfta istihdam edilecek personelin maaş ve çalışma koşullarını belirlemek; personelin işe alınması ve gerektiğinde işine son verilmesi konusunda karar vermek; ya da bu konuda karar vermek üzere Başkan’ı, Başkan Vekili’ni veya İcra Kurulu’nu yetkilendirmek; 
 10. Vakfın amacına uygun bir şekilde düzenli olarak işleyişini sağlamak üzere ve bu Vakıf Senedi’ne aykırı olmamak şartıyla, bursiyerlik şartları, desteklenecek etkinlik kriterleri ve benzeri tüm konularla ilgili olmak üzere, genel çalışma ilke ve esasları, yönetmelik, yönerge gibi iç düzen metinleri yürürlüğe koymak;  gerekli gördüğünde, bu metinleri, kendi üyelerinden ve İcra Kurulu’ndan görevlendireceği kişilerden oluşacak  bir komisyona hazırlattırmak, aynen ya da değiştirerek kabul etmek ya da reddetmek;
 11. Re’sen ya da İcra Kurulu’nun önerisiyle burs veya maddi destek sağlanacak gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi konusunda –Vakfın belirlediği ilkeler çerçevesinde kalarak- nihai karar vermek; gerekli gördüğünde, bu yetkinin kullanılmasını, kendi üyeleri içinden seçeceği Başkan veya Başkan Vekili dahil en az üç kişilik bir Komisyona –en fazla iki Takvim Yılıyla sınırlı olmak ve fakat yeni bir kararla yenilenebilmek üzere- devretmek;
 12. Bu Vakıf Senedi’nin diğer hükümlerinde ve ilgili mevzuatta belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

Madde 25

Mütevelli Heyeti bir Hesap Yılı’nda en az üç olağan toplantı yapar. Mütevelli Heyeti, en az üç üyesinin, Başkan’ın ya da İcra Kurulu’nun talebi üzerine, herhangi bir zamanda, olağanüstü olarak da toplanır. Toplantı yeter sayısı, bu Vakıf Senedi’nde farklı bir düzenleme olmadıkça, üye tam sayısının salt çoğunluğu; karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Her toplantının tarihi ve yeri en az onbeş gün önceden, gündemiyle birlikte iadeli taahhütlü posta yoluyla, Başkan veya Başkan Vekili yahut da -bu kişilerce görevlendirilmiş olmaları halinde- İcra Kurulu Başkanı  veya Yardımcısı ya da, atanmışsa, Genel Müdür tarafından, Mütevelli Heyeti üyelerine bildirilir. Çağrı, buna ek olarak cep telefonu mesajı, e-posta, faks veya benzeri vasıtalardan biriyle de yapılabilir.
Mütevelli Heyeti toplantılarına İcra Kurulu Başkanı, varsa Katılımcılar Genel Kurulu Temsilcisi ve, atanmışsa, Genel Müdür de katılır; ancak bu kişiler bu toplantılarda oy kullanamaz. Bu kişilerin katılmamış olması Mütevelli Heyeti’nin toplanıp karar almasına engel değildir.

Madde 26

Mütevelli Heyeti, üyeleri arasından bir Başkan seçer. Kurucu Başkan, Mehmet Bahaddin Kayhan’dır. Başkan’ın görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren Başkan yeniden seçilebilir. 
Başkan, Mütevelli Heyeti toplantılarına başkanlık eder; bu Vakıf Senedi’nin hükümleri ile Mütevelli Heyeti kararları kapsamında kalmak kaydıyla, Vakfı temsil etme, bu cümleden olmak üzere, gerekli her nitelik ve değerdeki hukuki işlemi Vakıf adına yapma yetkisine sahiptir; gerekli gördüğünde İcra Kurulu toplantılarının başkanlığını yapar; İcra Kurulu’nun ve, atanmışsa, Genel Müdür’ün faaliyetlerine Mütevelli Heyeti adına nezaret eder ve bu Vakıf Senedi’nde kendisine verilmiş olan diğer görevleri yerine getirir.
Mütevelli Heyeti, Başkan’ın kendi üyeleri arasından gösterdiği üç adaydan birini, Başkan Vekili olarak atar. Kurucu Başkan Vekili Mehmet Mustafa Kayhan’dır. Başkan’ın görevinin sona ermesiyle birlikte, onun görevi sırasında atanmış olan Başkan Vekili’nin görevi de son bulur.  
Başkan Vekili, Başkan’ın kendisini genel ya da özel olarak görevlendirdiği ve yetkilendirdiği haller ile Başkan’ın yetkilerini kullanmasının (hastalık, yurt dışında bulunma vb.) geçici bir nedenle fiilen olanaksız olduğu durumlarda, Başkan’a bu Vakıf Senedi ile tanınmış olan yetkilerin yanı sıra, bu Vakıf Senedi’nde kendisine tanınmış olan diğer yetkileri kullanır. 

VIII – İcra Kurulu

Madde 27

İcra Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından seçilen beş üyeden oluşur. İcra Kurulu’nun en az iki üyesi, Mütevelli Heyeti üyeleri arasından seçilir. İcra Kurulu’na seçilen Mütevelli Heyeti üyesi Mütevelli Heyeti’ndeki üyeliğini muhafaza eder. 
İlk İcra Kurulu üyeleri, Vakfın tescil edilerek tüzel kişilik kazanmasından sonra en geç iki ay içinde Mütevelli Heyeti tarafından seçilir ve ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne derhâl bildirilir.
İcra Kurulu üyelerinin görev süresi, üç yıldır. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir. Üyelerden biri İcra Kurulu Başkanı, bir diğeri ise İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapar. İcra Kurulu Başkanı’nı ve Başkan Yardımcısı’nı Mütevelli Heyeti seçer. İcra Kurulu üyelerine kural olarak ücret ödenmez. Ancak, Mütevelli Heyeti, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alacağı bir kararla, iş yüklerinin gerektirmesi durumunda, İcra Kurulu üyelerinden birine, birkaçına ya da tamamına münasip bir ücret ödenmesine karar verebileceği gibi; 18’inci Madde’ye göre ücretli olarak çalıştırdığı serbest muhasebeci, mali müşavir ya da yeminli mali müşavir ruhsatına sahip uzmanı da, ücreti baki kalmak üzere, İcra Kurulu üyeliğine seçebilir. 
 

Madde 28

İcra Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Mütevelli Heyeti’nin aldığı kararların uygulanması ve ayrıca Vakfın cari iş ve ihtiyaçlarının idame ve idaresi için, Vakfa olan maliyet değeri 8.000 TL’na kadar olan borçlandırıcı ya da tasarrufî işlemlerde münferiden (tek imzayla), 8.001 TL ile 25.000 TL arasında olan borçlandırıcı ya da tasarrufî işlemlerde ise birlikte (çift imzayla)  Vakfı temsil edebilir. İcra Kurulu Başkanı, Vakfa olan maliyet değeri 25.000 TL’dan fazla olan borçlandırıcı ya da tasarrufi işlemlerde ancak Başkan ya da -Başkan’ın bu konuda yetkilendirmiş olması halinde- Başkan Vekili tarafından yazılı şekilde ve genel ya da özel olarak yetkilendirilmek kaydıyla Vakfı temsil edebilir; bu değerdeki işlerle ilgili temsil yetkisi, gerekli olan hallerde, Başkan ya da -Başkan’ın bu konuda yetkilendirmiş olması halinde- Başkan Vekili tarafından, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı’na da tanınabilir.  Vakfın banka hesabından para çekilmesine ilişkin yetki konusunda da aynı değer sınırlamaları geçerlidir; bu yetki sınırlamaları ilgili bankalara bildirilir.
Yukarıdaki değerler, Mütevelli Heyeti’nin tüm üyelerinin oy birliğiyle vereceği bir kararla azaltılabilir veya artırılabilir.

Madde 29

İcra Kurulu, Vakıf faaliyetlerinin Mütevelli Heyeti’nce belirlenen genel çalışma ve faaliyet politikası çerçevesinde düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür ve, bu Vakıf Senedi’nin diğer hükümlerinde sayılanların yanı sıra, aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir :

 1. Mütevelli Heyeti’nin tüm kararlarını uygulamak ve bu uygulama için gerekli olan    işlemlerin İcra Kurulu Başkanı ve/veya Yardımcısı ya da, atanmışsa, Genel Müdür tarafından, yetkileri çerçevesinde, Vakfı temsilen yapılmasını sağlamak ve buna nezaret etmek;
 2. Vakfın amacına dahil olan cari iş ve ihtiyaçların idame ve idaresi için gerekli her kararı alarak, bunun için gerekli olan işlemlerin İcra Kurulu Başkanı ve/veya Yardımcısı ya da, atanmışsa, Genel Müdür tarafından, yetkileri çerçevesinde, Vakfı temsilen yapılmasını sağlamak ve buna nezaret etmek;
 3. Faaliyet Raporu’nu hazırlayarak, her yıl Ocak ayının en geç 20’nci gününde Mütevelli Heyeti’ne ve Denetçi’ye teslim etmek;
 4. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol etmek, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoları düzenleyerek Mütevelli Heyeti’ne ve Denetçi’ye teslim etmek;
 5. Gerektiğinde, özellikle de Vakıf ve faaliyetleri bakımından aciliyet ve önem kesbeden gelişmelerin vukuunda, Başkan’ı derhal bilgilendirmek ve Mütevelli Heyeti’ni olağanüstü toplantıya çağırmak;
 6. Başkan’ın talebi halinde, kendisine -Mütevelli Heyeti’ne iletilmek üzere- her türlü bilgiyi vermek;
 7. Atanmışsa, Genel Müdür’e gerekli talimatları vermek ve onun işlerine nezaret etmek;
 8. Bizzat ya da, atanmışsa, Genel Müdür aracılığıyla Katılanlar Genel Kurulu ile Mütevelli Heyeti arasındaki koordinasyonu sağlamak; bizzat ya da, atanmışsa, Genel Müdür aracılığıyla Katılanlar Genel Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve toplantının organizasyonunu gerçekleştirmek;
 9. Yönetici Katkı Payı ile Katılma Katkı Payı ödemelerinin durumunu izlemek;
 10. Mütevelli Heyeti’nin Yıllık Bütçe hakkındaki kararını, varsa Katılanlar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda bilgiye sunmak;
 11. Varsa Katılanlar Genel Kurulu üyelerini, Mütevelli Heyeti’nin Faaliyet Raporu ile ilgili kararı hakkında, anılan Rapor’u da göndermek suretiyle, yazılı olarak bilgilendirmek;
 12. Varsa Katılanlar Genel Kurulu üyelerini, Yıllık Çalışma Programı ve Yıllık Bütçe konusunda  bilgilendirmek;
 13. Varsa Katılanlar Genel Kurulu’nun öneri ve görüşlerini Mütevelli Heyeti’ne iletmek;

Madde 30

İcra Kurulu, olağanüstü haller dışında, en az yirmi günde bir toplanır ve kararlarını toplam üye sayısının salt çoğunluğuyla verir. İcra Kurulu toplantılarına, atanmışsa, Genel Müdür de katılır.

IX - Katılanlar Genel Kurulu

Madde 31

Katılanlar Genel Kurulu, Vakfa katkıda bulunmak için üyelik başvurusunda bulunmuş olup, başvuruları Mütevelli Heyeti –ya da bu Heyet’in yetkili kılması halinde İcra Kurulu- tarafından kabul edilen en az yirmi kişiden oluşur. Üye sayısı yirminin altına düşen Katılanlar Genel Kurulu’nun bu Vakıf Senedi’nde kendisine tanınmış olan yetkileri ile kalan üyelerinin Katılma Katkı Payı ödeme yükümlülükleri -üye sayısı yeniden yirmiye ulaşana kadar- askıda kalır. Katılanlar Genel Kurulu’nun oluşumu ve yetkileriyle ilgili her gelişme, Başkan ya da Başkan Vekili tarafından, Katılanlar Genel Kurulu’nun kalan üyelerine ve ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne derhâl bildirilir.  

Mütevelli Heyeti -ya da bu Heyet’in yetkili kılmış olması halinde İcra Kurulu- üyelik başvurularını kabul edip etmemekte, Medenî Kanun’un m.2 hükmünün çizdiği sınır içerisinde kalmak kaydıyla, serbesttir. Üyelik başvuruları, Mütevelli Heyeti’ne ulaştırılmak -ya da bu Heyet’in yetkili kılmış olması halinde kendisi karar vermek üzere- İcra Kurulu’na yapılır. Genel Müdür atanmışsa, başvuruları Genel Müdür alır ve Mütevelli Heyeti’ne -ya da yetkili kılınmış olması halinde İcra Kurulu’na- ulaştırır.  

Madde 32

Katılanlar Genel Kurulu’nun oluşmamış olması Vakfın tüzel kişilik kazanmasını engellemeyeceği gibi; üye sayısının yirminin altına düşmesi yüzünden yetkilerinin askıya alınmış olması da Vakfın tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine sebep teşkil etmez. 

Madde 33

Katılanlar Genel Kurulu’nun yetkileri şunlardır : 

 1. Mütevelli Heyeti’nin –Katılanlar Kontenjanı’na dahil- üyelerini seçmek;
 2. Vakfın amaçlarına ulaşması için alınması gereken tebdirler ile yapılması gereken işler konusunda üyelerinin yaptığı önerileri karara bağlamak; bu kararları Mütevelli Heyeti’ne ulaştırmak;
 3. Yıllık Çalışma Programı, Yıllık Bütçe ve Faaliyet Raporu hakkında Mütevelli Heyeti’nin aldığı kararlarla ilgili görüş oluşturarak, Mütevelli Heyeti’ne ulaştırmak;
 4. Üye tam sayısının üçte ikisinin imzasıyla Mütevelli Heyeti’ni toplantıya çağırmak;
 5. Bu Vakıf Senedi’nde kendisinden görüş sorulacağı belirtilen konularda görüş oluşturarak Mütevelli Heyeti’ne sunmak.

Madde 34

Mütevelli Heyeti, bu Vakıf Senedi’nde Katılanlar Genel Kurulu’nun görüşünün alınmasının öngörüldüğü hallerde bu görüşü almadan karar veremez; ancak Katılanlar Genel Kurulu’nun zorunlu olduğu halde toplantı yapmadığı ya da herhangi bir sebeple yapamadığı için görüş vermediği durumlarda bu kural uygulanmaz. Katılanlar Genel Kurulu’nun kararları, bu Vakıf Senedi’nde aksi öngörülmüş olmadıkça, salt istişari niteliktedir. Mütevelli Heyeti, Katılanlar Genel Kurulu’ndan gelen görüşlerin ilgili olduğu konularda, bu Vakıf Senedi’nde aksi öngörülmüş olmadıkça, bu görüşlerden farklı karar verebilir; ancak bu farklı kararının gerekçesini, Katılanlar Genel Kurulu üyelerine bildirir.

Madde 35

Katılanlar Genel Kurulu, her yılın Ocak ayı içinde olağan olarak ve üyelerinin en az üçte ikisinin imzasını taşıyan yazılı talep üzerine herhangi bir zamanda olağanüstü olarak  toplanır. Mütevelli Heyeti,  Katılanlar Genel Kurulu’nu, görüşünü almak üzere, her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. 
Her toplantının tarihi ve yeri en az onbeş gün önceden, gündemiyle birlikte iadeli taahhütlü posta ya da alındığı tevsik edilebilen kargo yoluyla, İcra Kurulu ya da, atanmışsa, İcra Kurulu adına Genel Müdür tarafından, üyelere bildirilir. Bildirim, buna ek olarak cep telefonu mesajı, e-posta, faks veya benzeri vasıtalardan biriyle yapılabileceği gibi; üye sayısının yüzü aşması halinde, salt gazete ilanı ile de yapılabilir. 
Toplantının organizasyonu İcra Kurulu ya da, atanmışsa, İcra Kurulu adına Genel Müdür tarafından gerçekleştirilir. 
Katılanlar Genel Kurulu olağan toplantısında Katılanlar Temsilcisi seçilir. Katılanlar Temsilcisi’nin görev süresi iki yıldır ve görev süresi sona erdikten sonra yeniden seçilebilir. Katılanlar Temsilcisi, Katılanlar Genel Kurulu adına İcra Kurulu, Başkan, Mütevelli Heyeti ve, atanmışsa, Genel Müdür ile ilişkileri yürütür. 
Katılanlar Genel Kurulu’nca bu Vakıf Senedi hükümleri çerçevesinde Mütevelli Heyeti’ne yapılacak bildirimler, Katılanlar Temsilcisi tarafından, e-posta ve ayrıca alındığı tevsik edilebilen kargo yahut iadeli taahhütlü posta veya alındı belgesi karşılığında elden teslim yoluyla, doğrudan Başkan’a ya da Başkan Vekili’ne yapılır.

Madde 36

Katılanlar Genel Kurulu’nun toplantı yeter sayısı, ilk toplantı için üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı, en geç on gün sonra ve üyelerin Madde 35 fıkra 2’deki vasıtalarla en çok üç gün önceden bilgilendirilmiş olması kaydıyla, çoğunluk aranmaksızın yapılır. Karar yeter sayısı, bu Vakıf Senedi’nde farklı bir düzenleme yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Bu Vakıf Senedi’nde karar yeter sayısı için üye tam sayısının belli bir oranının arandığı hallerde, bu oran toplantı yeter sayısı için de geçerlidir.

Madde 37

Başkan’ın ya da Başkan Vekili’nin, İcra Kurulu Başkanı’nın ya da İcra Kurulu Başkan Yardımcısı’nın ve, atanmışsa, Genel Müdür’ün, Katılanlar Genel Kurulu toplantılarına katılması zorunludur. Katılanlar Genel Kurulu toplantılarında hazır bulunacak olan bu kişiler ile Mütevelli Heyeti’nin ve İcra Kurulu’nun ihtiyari olarak bu toplantılara katılmış olan diğer üyeleri, sadece dinleyici ve bilgilendirici sıfatına sahiptirler, tartışmalara katılamazlar, oy kullanamazlar. Toplantıyı Katılanlar Temsilcisi açar ve Divan oluşturulana kadar yönetir. Katılanlar Genel Kurulu toplantılarında temsil caizdir; bir üye en fazla üç üyeyi temsil edebilir.

Madde 38

Katılanlar Genel Kurulu üyeleri, her yıl, Vakfa 75 TL tutarında Katılma Katkı Payı öder. Ödenecek Katılma Katkı Payı’nın miktarı, Mütevelli Heyeti kararıyla artırılabilir. Katılma Katkı Payı ödemeleri her yılın Ocak ayının sonuna kadar Vakfın ilgili banka hesabına yapılır. Katılma Katkı Payı’nı üç yıl üst üste zamanında ödemeyen üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. 

X – Denetçi

Madde 39

Denetçi, Mütevelli Heyeti tarafından üç yıllığına seçilir. Yeniden Denetçi seçilmek mümkündür. Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu üyeleri Denetçi seçilemez. 
    Denetçi’nin serbest muhasebeci, mali müşavir ya da yeminli mali müşavir olması tercih sebebidir.

Madde 40

Denetçi; her yıl bir Yıllık Denetim Raporu hazırlar ve Hesap Yılı sonundan itibaren en geç üç ay içinde Mütevelli Heyeti’ne sunar. Yıllık Denetim Raporu’nda, defter, kayıt ve belgeler dikkate alınarak ve gerektiğinde işlem yapılan üçüncü şahıslarla hesap mutabakatı sağlanarak, (i) Vakfın, bu Vakıf Senedi’nde yazılı şartlara, Yıllık Çalışma Programı’na, Yıllık Bütçe’ye ve yürürlükteki mevzuata uygun yönetilip yönetilmediği; (ii) Vakfın mallarının ve gelirlerinin Vakıf Senedi’nde belirtilen şartlara uygun bir şekilde etkin ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığı; (iii) Vakıf ticari işletme işletiyor ya da herhangi bir iştirake sahipse bu işletme ve iştirakin sınai, iktisadi ve ticari esas ve gereklere uygun tarzda idare edilip, rasyonel bir şekilde işletilip işletilmediği; (iv) Vakfın denetime tabi tüm birimlerinin işlem, hesap ve mali tablolarının genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığı hususları açıklanır. Mütevelli Heyeti, Yıllık Denetim Raporu’nu aldıktan sonra en geç iki ay içinde ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne gönderir.
Mütevelli Heyeti, gerekli görürse, Denetçi’ye ücret ödenmesine karar verebilir.
Mütevelli Heyeti, gerekli görürse, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim raporu hazırlattırabilir.

Madde 41

Vakıfta görev alacak ilk Denetçi, Vakfın tescil edilerek tüzel kişilik kazanmasından sonra en geç iki ay içinde Mütevelli Heyeti tarafından seçilir ve ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne derhâl bildirilir. 

XI – Genel Müdür

Madde 42

Mütevelli Heyeti, uygun ve gerekli görürse, İcra Kurulu’nun görüşünü alarak, bir Genel Müdür atayabilir. 
Genel Müdür, İcra Kurulu kararlarını yerine getirir; İcra Kurulu Başkanı ve Yardımcısı’na yardım eder; Vakfın merkezinde tam zamanlı olarak günlük işleri idare eder ve Mütevelli Heyeti’nin belirleyeceği diğer görevleri ifa eder. Genel Müdür’ün Vakfı temsil yetkisi, maddî değer itibarıyla,  para bağışlarını makbuz karşılığında kabûl bakımından 500 TL ve borçlandırıcı ve tasarrufî işlemleri Vakıf adına yapmak bakımından ise  4.000 TL ile sınırlıdır. Genel Müdür, bu değerleri aşan işlemleri, bunların İcra Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı’nın değer itibarıyla yapabileceği işlemlerin sınırı dahilinde olmaları şartıyla, ancak İcra Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı’nın önceden vereceği yazılı izin ve yetkilendirme ile yapabilir; icazet mümkün değildir. 
Yukarıda anılan değerler, Mütevelli Heyeti kararıyla azaltılabilir ya da Mütevelli Heyeti üye tam sayısının salt çoğunluğuyla vereceği kararla artırılabilir.

Madde 43

Genel Müdür’ün görev süresi üç yıldır; süresi biten Genel Müdür yeniden atanabilir. Varsa Katılanlar Genel Kurulu üyelerinden birinin Genel Müdür olarak atanmış olması durumunda, Katılanlar Genel Kurulu’ndaki üyeliği sona erer.

Madde 44

Genel Müdür ile yapılacak sözleşmenin içeriği Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve sözleşme Başkan tarafından imzalanır. Genel Müdür’e ücret ödenir.

XII – Hesap Yılı

Madde 45

Vakfın Hesap Yılı, tescil tarihi ile bu tarihin içinde bulunduğu yılın sonuna kadar olan İlk Hesap Yılı dışında, her Takvim Yılıdır.

XIII - Senet Değişikliği

Madde 46

Mevzuatta emredici hükümlerle öngörülen zorunlu haller saklı kalmak üzere, bu Vakıf Senedi’nde herhangi bir değişiklik yapılması, ancak, değişikliğin, durum ve koşulların esaslı şekilde farklılaşması nedeniyle Vakfın amacının gerçekleştirilebilmesi bakımından bir zorunluluk teşkil etmesi halinde mümkündür. Değişiklik, sadece Vakfın yönetim şekline ilişkin olabilir ve Vakfın amacı ile faaliyet tarzına teşmil edilemez. Ayrıca, Vakfın böyle bir değişikliğin yapılması için notere ve bilâhare mahkemeye başvurabilmesi için, varsa Katılanlar Genel Kurulu’nun değişikliğin kabûlü yönündeki görüşü alındıktan sonra, Mütevelli Heyeti’nin üyelerinin tamamının oy birliğiyle karar vermiş olması şarttır. Mütevelli Heyeti, varsa Katılanlar Genel Kurulu’nun değişikliği kabûl yönünde görüş bildirmiş olmasına rağmen değişiklik yapmamaya karar verebilir; ancak Katılanlar Genel Kurulu’nun değişikliği kabûl etmeme görüşüne rağmen değişikliğe karar verip gerekli süreci başlatamaz.

XIV – Vakfın İradî Olarak Feshedilmesi

Madde 47

Vakfın iradî olarak (Vakıf kararıyla) feshedilmesi sürecinin başlatılması, ancak, durum ve koşulların esaslı bir şekilde değişmesi nedeniyle böyle bir zorunluluğun ortaya çıkması halinde mümkündür ve m.46 hükmündeki usule tabidir. Şu kadar ki, varsa Katılanlar Genel Kurulu’ndan alınması gereken olumlu görüş için aranan karar yeter sayısı, bu durumda, Katılanlar Genel Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Mütevelli Heyeti, Katılanlar Genel Kurulu’nun feshi kabûl yönünde görüş bildirmiş olmasına rağmen feshe karar vermeyebilir; ancak Katılanlar Genel Kurulu’nun feshi kabûl etmeme görüşüne rağmen feshe karar veremez.

XV - Vakfın Malvarlığının Tasfiyesi ve Tahsisi

Madde 48

Vakfın mahkeme kararıyla dağıtılma dışında herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, malvarlığı, Mütevelli Heyeti’nin kararları doğrultusunda ve anılan Heyet’in gözetimi altında, İcra Kurulu tarafından tasfiye edilir.

Madde 49

Bu maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere: (i) Vakfın tasfiyesi sonunda artan aktiflerden oluşan mal varlığının hangi kuruma intikal edeceğine, tasfiyeyi gerçekleştiren Mütevelli Heyeti tarafından, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla karar verilir; (ii) mal varlığını devralacak kurumun Vakfın amacına benzer bir amaç güden, Vakfın çalışma ve faaliyet ilkelerine uygun faaliyette bulunan bir vakıf olması ve ayrıca, intikale dahil Mamak Caddesi, Parlar Apt. 55/14, Demirlibahçe, Mamak, Ankara adresindeki (Mehmet Mustafa Kayhan’ın vakfettiği) bağımsız bölümü, içindeki eşyalarla birlikte aynen muhafaza etme ve ziyarete açık bulundurma koşuluyla devralması şarttır; (iii) Mütevelli Heyeti’nin karar verememesi durumunda, tasfiyeden artan mal varlığı, Darüşşafaka Cemiyeti’ne intikal eder.,
Vakfın tasfiyesi devam ederken, o sırada Mütevelli Heyeti  üyesi olanların da dahil olduğu kişilerce Kayaş Kızılcaköy’deki Hacı Ahmet Kayhan Birlik Camii’nin muhafaza ve bakımı amacını taşıyan bir dernek kurulabilirse, Mamak Caddesi, Parlar Apt. 55/14, Demirlibahçe, Mamak, Ankara adresindeki (Mehmet Mustafa Kayhan’ın vakfettiği) bağımsız bölüm, içindeki eşyalarla birlikte aynen muhafaza edilmesi ve ziyarete açık bulundurulması koşuluyla, bu Derneğe devredilir.  

XVI – Vakfın Kurucuları

Madde 50

Vakfın Kurucuları aşağıdaki kişilerdir : 

 1. Mehmet Bahaddin Kayhan
 2. Mehmet Mustafa Kayhan
 3. Hidayet Reyhan Daş
 4. Osman Berat Gürzumar

Geçici Madde 1

Vakfın bu Vakıf Senedi çerçevesinde tescili için mahkemeye başvurma ve bu başvuruyla ilgili olarak mahkeme ve tüm idarî makamlar önünde her türlü işlemi yapma konusunda,  Ankara Barosu Avukatlarından, Ankara 006265 Doğanbey Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne 18272398268 vergi (T.C. kimlik) numarası ile kayıtlı Prof.Dr. Osman Berat Gürzumar’a, Vakfın diğer Kurucuları olan Mehmet Bahaddin Kayhan, Mehmet Mustafa Kayhan ve Hidayet Reyhan Daş tarafından temsil yetkisi verilmiştir.

Geçici Madde 2

İcra Kurulu’nun üyeleri Vakfın tescil edilerek tüzel kişilik kazanmasından sonra en geç iki ay içinde seçilene kadar, bu Kurul’un yetkileri, geçici olarak, Osman Berat Gürzumar, Hikmet Yavuz Sarıkatipoğlu ve Şeref Bahşi  tarafından kullanılır.