Vizyonumuz ve Misyonumuz

HAKKIMIZDA

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı merhum Hacı Ahmet Kayhan Hazretleri’nin büyük manevî mirasını şimdiki ve gelecek kuşaklara tanıtmak ve, O’nun mübarek ömrü boyunca Kur’an ve Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) Sünneti ışığında, dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, tarikat, siyasi görüş ayırımı yapmaksızın davet ve tedris ettiği Sevgi, Barış, Birlik ve Kardeşlik yolunu izleyerek, eğitim, öğretim, sağlık, sosyal yardım, kültür, sanat  ve çevre konularında topluma hizmet etmektir.
Vakıf, hemen yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirmek için, kanunların emredici hükümlerine, kişilik haklarına, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmayan her türlü faaliyette bulunur ve özellikle aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir: 

VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ

  • Maddî desteğe muhtaç çocuk ve gençlere eğitim ve öğrenimleri ve diğer temel ihtiyaçları için burs ve benzeri yöntemlerle maddî yardımda bulunmak; bu amaçla kurulmuş kamuya yararlı dernek ve vakıflara destek olmak; imkânları ölçüsünde, eğitim kurumları ve yurtlar açmak; 
  • Yoksullara ve muhtaç hastalara maddî destek sağlamak, aile danışmanlığı ve rehberlik hizmetleri konusunda uzmanlığı olan kişilerle anlaşarak, ihtiyaç sahiplerine, bu uzmanlar aracılığıyla ilgili hizmetleri bedelsiz olarak sunmak; bu amaçla kurulmuş kamuya yararlı dernek ve vakıflara destek olmak; 
  • Çevre bilincini artırıcı toplantı ve yayınlar gerçekleştirmek; çevreyi korumayı amaçlayan dernek ve vakıflarla iş birliği yapmak ve bu tür kuruluşlara maddî destek sağlamak;
  • Hacı Ahmet Kayhan’ın davet ve tedris ettiği İlim ve İrfan Yolu’na ilişkin ilmî araştırma ve toplantılar tertip ve bu faaliyetlerin özellikle genç nesiller tarafından gerçekleştirilmesini teşvik etmek; bu gayeye hizmet edecek tarihî, kültürel, sosyolojik, dinî, felsefî araştırmaları desteklemek ve yaymak; bu alanlarda yapılacak yayınlara maddî destek sağlamak ya da bu yayınları bizzat yapmak; 
  • Hacı Ahmet Kayhan’ın yazılı eserlerini ve bu eserlerin ehil görülecek kişiler marifetiyle yabancı dillere yaptırılacak çevirilerini mevzuat çerçevesinde (ve özellikle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda öngörülen koruma süresinin devam ettiği dönemde, aynı Kanun’un m.19 f.1 hükmünde sayılan mirasçılarının iznini alarak) çoğaltıp, bedelsiz olarak dağıtmak ve her türlü mecra yoluyla bedelsiz olarak yaymak;   
  • Hacı Ahmet Kayhan’ın kaydedilmiş sohbetlerini mevzuat (ve özellikle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m.84 f.1) çerçevesinde her türlü mecra yoluyla bedelsiz olarak yaymak ve çoğaltıp, bedelsiz olarak dağıtmak; 
  • Hacı Ahmet Kayhan hakkında yazılmış ve yazılacak olan anı ve inceleme eserlerinden uygun görülenleri –ilgili eser sahiplerinin iznini alarak- çoğaltıp, bedelsiz olarak dağıtmak ve her türlü mecrayı kullanarak bedelsiz olarak yaymak;
  • Hacı Ahmet Kayhan hakkında yayınlanmış ve yayınlanacak olan anı ve incelemeler ile O’na atfen ya da O’nun adı kullanılarak yapılmış ve yapılacak yayın ve etkinlikleri takip ederek, bu konudaki her türlü suistimal konusunda toplumu uyarıcı yayınlar yapmak, faillerini uyarmak ve gerekli hukukî süreçlerin başlatılması için yetkililere başvuruda bulunmak;
  • Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili Müftülük ile iş birliği yaparak, Ankara, Kayaş, Kızılcaköyde’ki Hacı Ahmet Kayhan Birlik Camii’nin  muhafaza, bakım ve onarımı ile aynı yerde bulunan Hacı Ahmet Kayhan Türbesi’nin ziyarete müsait bir şekilde muhafaza, bakım ve onarımını  sağlamak için her türlü faaliyette bulunmak;